Online Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası iş ve mesleki çevrelere etkin ve yön verici bir şekilde katılmaktayız.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku bir ülkenin sağlık sektöründe hizmet sağlayıcı ve son kullanıcı olarak rol alan kişi ve kurumların uymak zorunda olduğu hukuk kuralları bütününe verilen addır. Tıp hukuku, kamu sağlığı hukuku, biyoetik ve küresel tıp hukuku olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır.

Hatalı tıbbi uygulamalar da sağlık hukuku kapsamına giren konular arasındadır.

Malpractice

Malpractice kavramı, Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Madde çerçevesinde, “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ve hekimliğin kötü uygulanması anlamına gelir” şeklinde tanımlamıştır.

Dünya Hekimler Birliği tanımına göre ise malpractice; “hekimin tedavi esnasında rutin ve güncel uygulamaları yapmaması, beceri eksikliği ya da hastaya tedaviyi vermemesiyle oluşan hasardan meydana gelir,” şeklinde ifade etmektedir.

Malpractice kavramı, yanlış tedavi uygulamasını ifade eden bir kavramdır. Bu durum hastalığın teşhisi, tedavisi, bakım ve bakım sonrası dönemde gelişen ve hastanın sağlık durumuna, hayatına doğrudan etki eden istenmeyen sonuçları oluşturur.

Malpractice (Hekim Hatası) Sonucunda Açılabilecek Davalar

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Hatalı tedavi, borçlar hukuku kapsamında, haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık içerir. Bu alanda Yargıtay da, özel hastanelerde hasta ile doktor arasında bir vekalet ilişkisi bulunduğunu kabul etmektedir. Bu noktada, doktor hatası yahut hastane personeli ya da cihazın yanlış kullanımı gibi hatalardan zarar gören hastanın hem doktordan, hem de doktorun bağlı olduğu sağlık kuruluşundan maddi ve manevi tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

Ceza Davası

Hekim hatası, hastanın ölümüne sebep olduğu durumlarda, TCK 85. Maddedeki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşacaktır.

Malpractice sonucunda ölüm olayı gerçekleşmemiş, ancak hastada başka sağlık sorunlarına sebep olunmuşsa, o zaman TCK 89. Maddede yer alan taksirle yaralama suçu meydana gelmektedir.